Junta Local de Seguretat

Composició:

Presidència: d’acord amb l’art. 5.4 del RD. 1087/2010 la Junta Local de Seguretat serà presidida per la batlia en concurrència amb la delegació de govern si hi assisteix

Vocalies:

1 vocals de l’Administració General de l’Estat, representant del Cos de la Guàrdia Civil

1 vocal en representació de la Delegació del Govern de les Illes Balears

1 vocal de l’Administració Autonòmica:

1 vocal en representació del Govern de les Illes Balears

3 vocals de l’administració local: Sr. Jaume Martorell, regidor d’interior, al Sr. Sebastià Mora, coordinador policia, i al Sr. Miquel Santandreu, policia tutor. 

Les atribucions:

Es l’òrgan de col•laboració i coordinació dels diversos cossos de seguretat que operin en el municipi.