Fundació Museu i Fons Artístic de Porreres

Composició:

Presidència EL PI: Sr. Gaspar Mora Mulet, titular, Sra. Francisca Mora Veny, suplent.

Vocalies:

 • Representant EL PI: Sr. Bernat Bauçà, titular, i Sra. Margalida Melià Mora, suplent.
 • Representant PP: Sr. Joan Barceló Sampol, titular, i Sra. Maria Inès Sampol Sabater, suplent.
 • Representant MES: Sr. Miquel Morlà, titular, i Sra. Catalina Oliver Riera, suplent.
 • Representant PSOE: Sra. Marina Pons Cortes, titular, i Sr. Javier Ponce Mora, suplent.

Les atribucions:

L’objecte i la finalitat de la Fundació Museu i Fons Artístic de Porreres són les següents:

 • Fomentar el desenvolupament de les arts plàstiques i de l’espai a l’illa de Mallorca i, en particular, a la vila de Porreres, coordinant tots els esforços i iniciatives que es realitzin, amb una visió de conjunt de la unitat de les arts.
 • Conservar i exhibir els fons propis del Museu i Fons Artístic de Porreres i aquells que tingui encomanats en dipòsit.
 • Organitzar i promoure tota classe de mostres i d’exposicions als locals propis o als d’altres entitats i institucions.
 • Prestar singular dedicació a l’art actual realitzant a l’illa de Mallorca, amb específica i intrínseca qualitat.
 • Editar tota classe de catàlegs, llibres, monogràfics, reproduccions, etc. destinades a la seva distribució i venda, així com participar en la realització i posterior distribució d’obra seriada bidimensionalment o tridimensionalment.
 • Promoure i realitzar qualsevol activitat que cregui convenient i que sigui ordenada a la pròpia finalitat de la Fundació Museu i Fons Artístic de Porreres.
 • Elaborar el reglament de funcionament intern.