Creus de terme

Hi ha un total d’onze creus dins les terres porrerenques si comptam entre elles els monuments dels goigs a la pujada a Monti-Sion. Totes tenen un gran valor històric i artístic però, lamentablement, algunes no es conserven en l’estat que seria desitjable. Creu des Pont. (Confluència dels carrers Agustí Font i carrer des Pont). Es una creu de final dels segle XV, construïda en pedra de marès i d’estil gòtic. La base es forma per cinc graons de planta circular, mentre que el fust i el capitell són octogonals. Hi ha un total d’onze creus dins les terres porrerenques si comptam entre elles els monuments dels goigs a la pujada a Monti-Sion. Totes tenen un gran valor històric i artístic però, lamentablement, algunes no es conserven en l’estat que seria desitjable.     

Creu des Pont.(Confluència dels carrers Agustí Font i carrer des Pont)

Es una creu de final dels segle XV, construïda en pedra de marès i d’estil gòtic. La base es forma per cinc graons de planta circular, mentre que el fust i el capitell són octogonals.

Creu des Molí d’en Coves. 

Goig de Pujada a Monti-Sion.(C/ Jaume I, 2). El fust i el capitell gòtic d’aquesta creu pertanyen als segles XV-XVI i són octogonals, mentre que la creu fuo realitzada al segle XVIII. L’estat del conjunt és molt deficient.        

Creu de sa Marina.

Goig de Pujada a Monti-Sion. També enomenada des Pou Nou, la trobarem ja a la pujada al santuari. És una creu gòtica dels segles XV-XVI, construïda en pedra de marès. Tant els dos graons de la base, com el fust i el capitell són octogonals. A la creu hi trobarem un medalló emmarcat en un arc conoïdal. El conjunt fou restaurat l’any 1985.

Creu d’en Janer. Goig

També situada a la Pujada a Monti-Sion, està feta en pedre de marès i és de traça renaixentista (XVI-XVII). L’esquema octogonal es repeteix a la base, de quatre graons, al fust i al capitell. La creu està formada per un medalló emmarcat per un arc de mig punt. L’any 1995 es restaurà i adequa el seu entorn.

Goig de Pujada a Monti-Sion.

És una creu gòtica, realitzada als segles XV-XVI en pedre de marès. També la trobam a la pujada al santuari i és molt semblant a la resta. La base, de tres graons, és octogonal, com el fust i el capitell; la creu és un medalló emmarcat per un arc conoïdal. El conjunt està molt mal conservat.

Goig de Pujada a Monti-Sion.

És quasi idèntica a l’anterior.

Goig de Pujada a Monti-Sion.

La trobarem al carrer del Pou Florit núm. 5, i és una creu gòtica (XV-XVI) construïda en pedra de marès. A la creu hi trobam un medalló emmarcat per un arc conoïdal, rematat per un medalló estrellat.

Creu d’en Net.

Oratori de Santa Creu. És una creu reinaxentista, dels segles XVI-XVII, construïda en pedre de marès. La base és un sòcol motllurat, de marbre; fust i capitell són octogonals.

Creu Nova.

Confluència del carrer Nou i la crta.de Felanitx. Coneguda també com a Creu des Recó, fou construïda el 1758 i com la majoria està feta en pedra de marès. La base d’aquesta creu barroca consta de dos graons circulars i un d’octogonal. El fust i el capitell tamé són octogonals i en el capitell hi ha un escut de Porreres.

Creu de sa Drecera.

A la pujada a Monti-Sion. Pertany al s.XVIII. L’esquema octogonal es repeteix als tres graons de la base, al fust i al capitell.

Creu des Pou d’Amunt. Crta.de Porreres a Montuïri.

Construïda a la segona meitat del s. XVIII amb pedre de marès, la base són tres graons octogonals.La figura octogonal es repeteix també al fust i al capitell.