Equip de govern

Francisca Mora Veny-PI

Francisca Mora Veny

Àrees de Batlia, Personal i Igualtat i Indústria i Comerç a més de les restants atribuïdes per la legislació i no expressament delegades.

Toni Sastre Vanrell-PI

Toni Sastre Vanrell

Festes, Participació ciutadana i Agricultura.

Jaume Martorell Mesquida-PI

 Jaume Martorell Mesquida

Entorn urbà, Infraestructures i Manteniment i Planejament urbanístic

Maria Antònia Melià Sampol-PI

Maria Antònia Melià

Benestar Social i Salut i Cultura

Maria Agnès Sampol-PP

Maria Agnès Sampol

Educació, Medi ambient i Turisme

Joan Obrador Gornals-PP

Joan Obrador Gornals

Llicències d'obra i d'activitats i Interior.

Maria Blanco Sorell-PP

Maria Blanco Sorell

Economia i Hisenda

Rafael Mesquida Beltrán-PP

Rafael Mesquida Beltrán

Esports i Joventut