Òrgans col·legiats

D’acord amb l’article 38.c) del Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals és competència del Ple el nomenament dels representants de la Corporació davant els òrgans col·legiats. Per tot això, es proposa l'adopció del següent acord:

PRIMER. Nomenar els següents representants davant els òrgans col·legiats que requereixen representació de l'Ajuntament.

Consell Escolar Municipal:

Titular: Sra. Maria Angès Sampol Sabater

Suplent: Sra. Maria Antònia Melià Sampol

 

Consell Escolar Escola Nova:

Titular: Sra. Maria Agnès Sampol Sabater

Suplent: Sra. Maria Antònia Melià Sampol

 

Consell Escolar Verge de Monti-Sion:

Titular: Sra. Maria Agnès Sampol Sabater

Suplent: Sra. Maria Antònia Melià Sampol

 

Consell Escolar Sa Sitra:

Titular: Sra. Maria Agnès Sampol Sabater

Suplent: Sra. Maria Antònia Melià Sampol

 

Consell Escolar IES:

Titular: Sra. Maria Agnès Sampol Sabater

Suplent: Sra. Maria Antònia Melià Sampol

 

Mancomunitat del Pla de Mallorca:

Titular: Sra. Francisca Mora Veny

Suplent: Sr. Jaume Martorell Mesquida

 

Consorci Infraestructures Illes Balears:

Titular: Sr. Jaume Martorell Mesquida

 

Federació Entitats Locals de les Illes Balears:

Titular: Sra. Francisca Mora Veny

Suplent: Sr. Toni Sastre Vanrell

 

Assemblea de batles i batlesses del Consell de Mallorca:

Titular: Sra. Francisca Mora Veny

Titular: Sr. Toni Sastre Vanrell
 

Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació al desenvolupament:

Titular: Sra. Maria Antònia Melià

Suplent: Sra. Francisca Mora Veny

 

Comissió de Memòria Històrica:

Presidència: Miquel Àngel Veny Mestre

Representant EL PI: Toni Rigo Sastre, titular; Francisca Mora Veny, suplent

Representant PP: Sr. Joan Obrador Gornals, titular i Sra. Maria Agnès Sampol Sabater, suplent.

1 representant MES: Sra. Marta Escoda Trobat, titular i Sra. Maria Rosa Juan Moll, suplent.

Membre especialista: Tomeu Garí Salleras, investigador-historiador

Membre representant de les famílies: Bartomeu Tortella Garcias

 

Comissió de Porreres Ràdio:

Presidència: Sra. Maria Tomàs Burguera

Representant EL PI: Sr. Toni Sastre Vanrell, titular; Antònia Rosselló Tomàs, suplent

Representant PP: Sr. Toni Mesquida Martorell, titular; Sra. Andrea Núñez Pérez, suplent.

Representant MES: Sra. Maria Vaquer Viedma, titular; Sra. Magdalena Barceló Oliver, suplent.

 

Junta Local de Protecció Civil:

Presidència: Sr. Joan Obrador Gornals

Representant EL PI: Gaspar Mora Mulet, titular; Francisca Bennàssar Gelabert, suplent

Representant PP: Rafel Mesquida Beltrán, titular i Maria Ramos Gómez, suplent.

Representant MES: Sr. Antoni Manuel Gorrias i Duran, titular i Sra. Maria de Magdala Servera Móra, suplent.

 

Pla Igualtat:

Presidència: Sra. Francisca Mora Veny

Representant EL PI: Laura Nicolau Viedma, titular i Miquela Bordoy Sitjar, suplent

Representant PP: Sra. Catalina Gornals Pedregosa, titular i Sra. Maria Blanco Sorell, suplent.

Representant MES: Sra. Antònia M. Amengual Salleras i Sra. Aixa Leiva Julià, suplent.

 

Comissió sectorial de circulació:

Presidència : Sra. Francisca Mora Veny

Representant El PI: Tomeu Mora Mulet, titular i Sr. Miquel Aguiló Fuster, suplent

Representant PP: Sr. Joan Obrador Gornals, titular, Sr. Joan Mora Rosselló, suplent.

Representant MES: Sr. Miquel Garcia Segura, titular i Sr. Fèlix Amengual Barceló, suplent.

 

Comissió seguiment carrera professional:

Presidència : Sra. Francisca Mora Veny

Representant El PI: Jaume Martorell Mesquida, titular i Sr. Joan Nicolau Salleras, suplent

Representant PP: Sra. Maria Blanco Sorell, titular, Sra. Maria Agnès Sampol Sabater, suplent.

Representant MES: Sr. Sebastià Lliteres Lliteres, titular, Sra. Maria Sampol Ballester, suplent.

 

Mesa general de negociació:

Presidència : Sra. Francisca Mora Veny

Representant EL PI: Sr. Jaume Martorell Mesquida, titular i Sra. Maria Agnès Sampol Sabater (PP), suplent

 

Comissió negociadora de pacte i conveni d'empleats públics:

Presidència : Sr. Jaume Martorell Mesquida

Representant PP: Sr. Joan Obrador Gornals

Representant PSOE: Sr. Joan Carles Julià Cuenca titular, i Sra. Juana Ana Abraham Domínguez suplent.