Consell Sectorial de Circulació

El Consell Sectorial de Circulació és un òrgan consultiu i de deliberació. Exerceix les funcions d’informació, assistència i d’integració de la participació dels ciutadans i membres de la corporació en relació amb la matèria de circulació i trànsit.

La seva composició és:

Presidencia: EL PI: Sra. Margalida Palerm Melià, titular i Sr. Gaspar Mora Mulet, suplent.

Secretaria: representant El PI: Bartomeu Mora Mulet, titular, Sr. Pau Casas Julià, suplent.

Representant PP: Sr. Mateu Veny Ferrer, titular, i Sra. Maria Magdalena Barceló, suplent.

Representant MES: Xavier Barceló, titular, Rafel Barceló, suplent.

Representant PSOE: Sr. Miquel Àngel Julià Colom, titular, i Sr. Joan Ramon García Pérez de Tudela, suplent.

Cap de policia local i 1 policia local

El règim de funcionament de la Comissió per a la circulació serà el següent: es durà a terme una reunió ordinària cada dos mesos, prèvia convocatòria a l’efecte. Així mateix es podrà reunir amb caràcter extraordinari".