COMISSIONS INFORMATIVES

1. Comissió informativa permanent general

D’acord amb el que disposa l’article 24.1 de l’LMRLIB, les comissions informatives i de control existiran en els municipis de més de 5.000 habitants i en aquells en què es constitueixi una junta de govern local o en els que ho acordi el ple de la corporació municipal o ho estableixi el reglament orgànic. Aquestes comissions estaran integrades per representants de tots els grups polítics en proporció al nombre dels membres de cada grup, amb la finalitat de facilitar l’exercici de la gestió municipal. De conformitat amb el que disposa l’article 125 a del ROF, estarà presidida per la batlia, no obstant això, la batlia pot delegar la presidència efectiva en qualsevol membre de la corporació, a proposta de la comissió, d’acord amb l’elecció que s’hagi fet en el si de la comissió.

Pel que fa a la seva composició, respectant la proporcionalitat existent entre els distints grups polítics representats en la corporació, és la següent:

Presidència: Sra. Francisca Mora Veny, batlia

Vocalies:

2 representants del grup polític EL PI: Sra. Miquela Bordoy Obrador, Sr. Gaspar Mora Mulet i Suplències: Sr. Antoni Sastre Vanrell i Sra. Maria Antònia Veny Serra

1 regidor/a PP: Sr. Joan Obrador Gornals, titular; Sra Maria Agnès Sampol Sabater, primer suplent; Sra. Teresa Julià Julià, segona suplent

1 representant del grup polític MES: Sra. Maria Rosa Juan Moll (titular); Sr. Sebastià Lliteras Lliteras (suplent); Sr. Bartomeu Garí Salleras, segon suplent

1 representant del grup polític PSOE: Sr. Miquel Àngel Veny Mestre

Secretaria: la de la corporació
 

2. Comissió Informativa d’hisenda i especial de Comptes

La seva funció és l’examen, estudi i informe de tots els comptes generals de la corporació, pressupostaris i extrapressupostaris, d’acord amb l’establert a la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals.

Pel que fa a la composició, respectant la proporcionalitat existent entre els distints grups polítics representant en la corporació, és la següent:

Presidència: Francisca Mora Veny, batlia.

Vocalies:

3 representants del grup polític EL PI: Sra. Miquela Bordoy Obrador, Sr. Antoni Sastre Vanrell i Sra. Maria Antònia Veny Serra. Suplències: Sr. Gaspar Mora Mulet i Sr. Jaume Martorell Mesquida.

2 regidors/a PP: Sr. Teresa Julià Julià, titular; Sr Joan Obrador Gornals, titular, Sra. Maria Agnès Sampol Sabater, suplent

2 regidors/a MES: Sr. Sebastià Lliteras Lliteras, titular; Sra. Maria Rosa Juan Moll, titular; Sr. Bartomeu Garí Salleras , suplent.

1 representant del grup polític PSOE: Sr. Miquel Àngel Veny Mestre.

Secretaria: la de la corporació.