COMISSIONS INFORMATIVES

1. Comissió informativa permanent general

D’acord amb el que disposa l’article 24.1 de l’LMRLIB, les comissions informatives i de control existiran en els municipis de més de 5.000 habitants i en aquells en què es constitueixi una junta de govern local o en els que ho acordi el ple de la corporació municipal o ho estableixi el reglament orgànic. Aquestes comissions estaran integrades per representants de tots els grups polítics en proporció al nombre dels membres de cada grup, amb la finalitat de facilitar l’exercici de la gestió municipal. De conformitat amb el que disposa l’article 125 a del ROF, estarà presidida per la batlia, no obstant això, la batlia pot delegar la presidència efectiva en qualsevol membre de la corporació, a proposta de la comissió, d’acord amb l’elecció que s’hagi fet en el si de la comissió.

Pel que fa a la seva composició, respectant la proporcionalitat existent entre els distints grups polítics representats en la corporació, és la següent:

Presidència: Sra. Francisca Mora Veny, batlia

Vocalies:

1 representants del grup polític EL PI:

Titular: Sr. Maria Antònia Melià Primer

Suplent: Sr. Antoni Sastre Vanrell

Segon suplent: Sr. Jaume Martorell Mesquida

2 representants del grup polític PP:

Titulars: Sr. Joan Obrador Gornals i Sra. Maria Blanco Sorell

Primer suplent: Sr. Rafel Mesquida Beltran

Segon suplent: Sra. Maria Agnès Sampol Sabater

2 representants del grup polític MES:

Titular: Sr. Sebastià Lliteres Lliteres i Marta Escoda Trobat

Primer suplent: Tomeu Garí Salleras

Segon suplent: Maria Vaquer Viedma

Secretaria la de la corporació.

2. Comissió Informativa d’hisenda i especial de Comptes

La seva funció és l’examen, estudi i informe de tots els comptes generals de la corporació, pressupostaris i extrapressupostaris, d’acord amb l’establert a la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals.

Pel que fa a la composició, respectant la proporcionalitat existent entre els distints grups polítics representant en la corporació, és la següent:

Presidència: Francisca Mora Veny, batlia.

Vocalies:

1 representants del grup polític EL PI:

Titular: Sr. Maria Antònia Melià

Primer suplent: Sr. Jaume Martorell Mesquida

Segon suplent: Sr. Toni Sastre Vanrell

2 representants del grup polític PP:

Titulars: Sr. Joan Obrador Gornals i Sr. Rafel Mesquida Beltran

Primer suplent: Sra. Maria Blanco Sorell

Segon suplent: Sra. Maria Agnès Sampol Sabater

2 representants del grup polític MES:

Titular: Sr. Antoni Sastre Bauçà i Sr. Sebastià Lliteres Lliteres

Primer suplent: Sra. Marta Escoda Trobat

Segon suplent: Sra. Maria Vaquer Viedma

Secretaria la de la corporació.


Source URL: https://www.porreres.cat/node/1041