CONCURS DEL DIBUIX DE LES CAMISETES I DEL LOGO DE LES FESTES DE SANT ROC 2020

07-Juliol-2020
A Porreres no disposam d’un logotip ni dibuix que identifiqui les nostres festes locals d'una manera fàcil, integradora, inequívoca i innovadora.

La Regidoria de Joventut, Participació Ciutadana, la Regidoria de Festes i la de Cultura proposen obrir un concurs per tal que la població de Porreres participi activament en el disseny del nou dibuix i logotip de les Festes de Sant Roc.

Bases del concurs:

1. Objectius:

Disseny d’un dibuix i d'un logotip destinat a ser la imatge representativa de les nostres festes.

2. Requisits/ aspectes valorables:

El dibuix haurà de ser representatiu de la vila, és a dir, haurà de contenir algun element típic que representi Porreres i la festa (aquest s'emprarà per les camisetes)

I el logotip ha d'anar amb el mateix disseny del dibuix però ha de ser un joc de paraules format per Sant Roc, Porreres i 2020 (aquest s'emprarà per posar al programa, als ventalls, capells i polseres)

3. Participants:

Podrà participar qualsevol persona física o jurídica major de 16 anys.

Cada participant podrà presentar un màxim de dues propostes.

La participació al concurs pressuposa l’acceptació de les presents bases en tots els seus termes.

Cap membre del Jurat podrà participar al concurs.

La participació pot ser individual o col·lectiva. En cas de presentar-se com a col·lectiu, ha de constar l’adreça fiscal i el CIF de l’esmentat col·lectiu. Si el col·lectiu no té identitat fiscal, es designarà un/a representant del grup, que actuarà com a referent de l’Ajuntament a tots els efectes.

4. Proposta:

El disseny haurà de ser original i inèdit. No s’acceptaran logotips ni dibuixos copiats o plagiats d’altres Festes.

Només s’acceptarà dues propostes per persona.


5. Documentació: Es presentarà dins d’un sobre tancat de tamany DIN-A4 identificat amb les paraules Concurs Logotip Festes de Sant Roc.

A dins del sobre hi haurà d’haver: a) Una fulla DIN-A4 identificada amb el pseudònim del participant.

Aquesta fulla haurà d’incloure:

I) Una versió en tamany gran del dibuix i del logotip impresa a un sol color (que després es modificarà una vegada la ciutadania hagi seleccionat el color guanyador a les votacions populars per triar quin és el color predominant de les festes d'enguany).
II) Una versió reduïda del dibuix i del logotip. El text de la versió reduïda ha de ser totalment llegible.

b) L’arxiu del dibuix i del logotip, tan el de gran tamany com el petit, en format .jpg amb la qualitat suficient per a poder-lo usar en diferents aplicacions informàtiques.

c) Un sobre tancat amb el pseudònim del participant. A dins d’aquest sobre hi apareixerà una targeta amb el nom complet del participant, així com el seu correu electrònic i el seu número de telèfon, escrita clarament i llegible.

6. Data de presentació:

El termini per presentar la documentació s’inicia l'endemà de la publicació d'aquestes bases. El sobre amb la documentació demanada en el punt anterior s’haurà de presentar abans de les 14 hores del dia 15 de juliol.

No s’acceptaran sobres fora d’aquest termini. Els sobres s’hauran de presentar a les Oficines Municipals de l'Ajuntament de Porreres, Plaça de la Vila, 17 (8.30h a 14.30h)

7. Jurat i veredicte:

El jurat està format pel Regidor de Cultura, la Regidora de Festes i  el Regidor de Participació Ciutadana, i el personal expert en disseny, que aquests designin.

Qualsevol dubte que pugui sorgir serà resolt pel mateix jurat. La decisió del jurat serà inapel·lable i el concurs es podrà declarar desert o rebutjar qualsevol proposta que no s’adapti a les presents bases.

El veredicte del jurat es farà públic el 17 de juliol del 2020.

8. Valoració dels mèrits: Els mèrits que es tindran en compte són:

· L’originalitat i la creativitat del disseny.
- La vinculació de la imatge amb les especificitats de les nostres festes
- Qualitat de la composició
- L’ús d’elements típics de Porreres.

9. Drets d’autor:

La persona cedirà a l’Ajuntament de Porreres els drets de reproducció, distribució o comunicació pública sobre els productes objecte d’aquest concurs.

L’Ajuntament de Porreres utilitzarà aquests productes per promoure les festes i fer-ne publicitat en el format o suport que consideri oportú.

10. Premi: El premi consisteix a triar entre un Ipad+Ipen o Tabled Huawei MediaPad (ambdós premis amb les mateixes característiques tècniques). No es podrà canviar el premi per doblers però sí que es podrà renunciar al premi. El premi només serà lliurat presencialment al guanyador/a mostrant la fotografia original i un document d’identitat. En cas que el guanyador sigui menor de 18 anys, haurà de recollir el premi acompanyat d’un adult.