Modificació puntual núm. 6 de les NNSS per a l'eliminació de la prohibició de l'ús de fusteria metàl.lica a Centre Antic II i Intensiva


Source URL: https://www.porreres.cat/arxius-i-documents/expedients/modificacio-puntual-num-6-de-les-nnss-leliminacio-de-la-prohibicio-de