Pressupostos participatius

Una de les actuacions a realitzar marcades pel Pla director de participació ciutadana 2017-2020 fou la d'engegar el procés de pressupost participatiu. 

Aquest, pretén posar a debat, identificar prioritats i decidir determinades partides de despesa que corresponen al pressupost municipal del pròxim exercici pressupostari. 

Aquest any 2017 s'han posat a debat i decidit com gastar un total de 100.000€ dintre del capítol d’inversions, això és, noves inversions o reformes i/o manteniment de les existents. 

Així, s'ha creat una comissió tècnica a l'Ajuntament encarregada de vetllar i assegurar en tot moment que el procés complia amb els criteris tècnics, jurídics i pressupostaris establerts dintre de l'àmbit municipal. 

El Grup impulsor, format per membres de tots els partitis polítics del consistori i per la societat civil, ha permès la transparència del procés i la deliberació d'aspectes clau relacionats amb la mobilització ciutadana, la difusió o el tipus de propostes presentades. 

El procés ha tingut quatre fases diferenciades: 
1. Trobada ciutadana d'informació, debat i reflexió on es va convidar a les persones o associacions a deliberar sobre els pressupostos participatius i els reptes en el municipi de Porreres. 
2.Presentació de les propostes de forma presencial (a l'Ajuntament i a la biblioteca) o virtual. 
3. Jornada de presentació i defensa pública de les propostes pre-seleccionades. 
4. Votacions. 

Podeu consultar els informes i documents a continuació: