Molins de Vent

Fins a 36 torres de molí es localitzen dins el terme de Porreres, i a més es tenen notícies d’altres quatre edificacions que foren derruïdes. Deu d’aquests molins es troben al mateix nucli urbà, els 26 restants s’escampen per foravila.

Quasi la meitat dels molins són emprats com a habitatge, mentre que deu d’ells s’empren com a magatzem, principalment a foravila, i set estan completament abandonats. 

Tipològicament la majoria son torres de molí amb base, que pot esser quadrada, poligonal, hexagonal, rectangular o trapezoïdal. La resta es divideix entre els set molins amb cintell i els sis que no disposen ni de base ni de cintell.

Alguns, com el molí des Pont o el molí de Son Gornals, conserven encara alguna mola, però en la majoria de casos no existeixen restes de la maquinària.

Pel que fa a les dades de construcció, semble esser que el més antic és el molí d’en Recó, que pertany al segle XVII. La majoria foren edificats els segles XVIII i XIX i abandonats a principi del XX. De les 36 edificacions que hem citat, s’en poden destacar el molí d’en Tòfol i el d’en Donzell al nucli urbà, i el molí des Recó, el molí de Son Mora, els molins de ses Talaies, el molí de Son Gornals i el de Son Porquer, a foravila.