Modificació puntual núm. 7 NNSS per a la regulació normativa dels xamfrans


Source URL: https://www.porreres.cat/node/1627