Pla director de participació ciutadana 2017-2020.

Al llarg de l'any 2016 vàrem engegar el procés participatiu "Porreres decideix" amb l'objectiu d'elaborar de forma participada un Pla director de participació ciutadana que és actualment el nostre full de ruta en la promoció de la cultura participativa a Porreres. 

Per plantejar aquest Pla director, vàrem primer de tot fer una diagnosis participada sobre la participació ciutadana a Porreres que podeu consultar en el link següent. http://www.porreres.cat/sites/cilma_porreres/files/documents/diagnosis_participada_porreres_decideix.pdf 

Aquesta diagnosis va consistir en un estudi exhaustiu sobre l'associacionisme, l'estructura participativa municipal i les polítiques previstes en aquest sentit. Per realitzar-lo es va organitzar un taller amb les entitats (consulteu l'informe a http://www.porreres.cat/sites/cilma_porreres/files/documents/informe_entitats_porreres_25-26_maig_2016.pdf ) així com múltiples entrevistes en profunditat a agents clau del territori. 

La diagnosis va exposar un estat de la qüestió, assenyalant reptes i potencialitats de la participació ciutadana al municipi que posteriorment, quedaren reflectics en el Pla director. 

A fi i efecte de consensuar amb el màxim de veus possibles el Pla director, aquest es va posar a debat en el marc d'un fòrum ciutadà on la ciutadania va tenir l'oportunitat d'expressar el seu parer i aportar idees no contemplades fins llavors (consulteu el link http://www.porreres.cat/sites/cilma_porreres/files/documents/informe_tecnic_forum_participatiu_15des_2016.pdf ) . 

També es feren accions participatives de forma presencial a la fira de tardor de Porreres i de forma virtual a partir del web de l'AJuntament (consulteu l'informe a 
http://www.porreres.cat/sites/cilma_porreres/files/documents/informe_de_la_recollida_daportacions_0.pdf ) 

El resultat del procés "Porreres decideix" fou el d'aquest Pla director de participació ciutadana que vertebra la voluntat política i ciutadana d'avançar cap a una cultura més participativa, amb una ciutadania més implicada en el seu poble i un Ajuntament més proper, transparent i obert a incloure la voluntat ciutadana en les polítiques municipals. 
http://www.porreres.cat/sites/cilma_porreres/files/documents/pla.pdf 


Source URL: https://www.porreres.cat/node/1050