Modificació puntual núm. 5 de les NNSS per la redelimitació i reordenació de l'àmbit de la UE-6

Expedient 343/2020.


Source URL: https://www.porreres.cat/arxius-i-documents/expedients/modificacio-puntual-num-5-de-les-nnss-la-redelimitacio-i-reordenacio