Annex a l'aprovació amb exposició pública de l'esmena de deficiències (18/12/2017) de l'expedient de modificació de NS de planejament i adaptació al PTM


Source URL: https://www.porreres.cat/arxius-i-documents/expedients/annex-laprovacio-amb-exposicio-publica-de-lesmena-de-deficiencies