Empresa municipal

Serveis Municipals de Porreres S.L.U.

COMPOSICIÓ:

Presidència: Sra. Francisca Mora Veny, batlessa

Vocalies

3 representants EL PI: Sr. Gaspar Mora Mulet, Sr. Antoni Sastre Vanrell i Sra. Maria Antònia Veny Serra. Suplències: Sra. Miquela Bordoy Obrador, Sr. Jaume Martorell Mesquida.

1 regidor/a PP: Sr. Joan Obrador Gornals, titular; Sra Maria Agnès Sampol Sabater, primer suplent; Sra. Teresa Julià Julià segona suplent.

1 regidor/a MES: Sra. Maria Rosa Juan Moll, titular; Sr. Sebastià Lliteras Lliteras, primer suplent; Sr. Bartomeu Garí Salleras, segon suplent.

1 representant PSOE: Sr. Miquel Àngel Veny Mestre.

Les atribucions:

a) Construcció, manteniment, conservació, neteja, reparació i reforma de tot tipus de solars, edificis i, en general, qualsevol immoble de titularitat municipal, així com instal·lacions i serveis municipals, com: vies públiques, parcs, jardins, zones verdes, enllumenat públic i xarxes de clavegueram, pluvials i d’aigua potable.

b) Gestió, ordenació i prestació de tot tipus de serveis de naturalesa cultural, educativa, esportiva, de recollida d'escombraries, gestió de residus i neteja viària, com també dels mitjans de comunicació municipals.

c) Gestió, ordenació i prestació del servei de cementiri municipal, inclòs el de tanatori.

d) Promoció d’obra pública i sòl industrial.

e) Adquisició de tot tipus d’equipaments i subministres per a qualsevol tipus de construcció o instal·lació municipal.

f) Serveis socials, en particular, joventut, atenció ciutadana, centre de dia, tercera edat.