Aprovada inicialment la modificació de les Normes Subsidiàries

09-Gener-2018

Mitjançant acord del Ple de data 18/12/2017 es va aprovar sotmetre a exposició pública els següents documents expedients:

- Modificació puntual de les Normes Subsidiàries per a ús turístic.

- Modificació de les Normes Subsidiàries per a la seva adaptació al Pla Territorial de Mallorca (PTM).

Durant un termini de quaranta-cinc dies hàbils des de la seva publicació en Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 3 de 6 de gener de 2018, es podran formular al·legacions i suggeriments per qualsevol persona interessada. Podeu consultar els expedients a l'enllaç adjunt i en les dependències municipals.