Escut Porreres

Ajuntament de Porreres

Inici >> Perfil del contractant

Perfil del contractant

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés a la informació relativa a la seva activitat contractual, es publica la documentació relativa a l'activitat contractual de l'Ajuntament segons disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/ UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, publicada en el BOE de 9 de novembre de 2017.