Escut Porreres

Ajuntament de Porreres

Inici >> Noticies >> Dissabte, 15 de juny, a les 12.00h, sessió constitutiva de l'Ajuntament de Porreres

Dissabte, 15 de juny, a les 12.00h, sessió constitutiva de l'Ajuntament de Porreres

Conforme al que es disposa en els articles 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i en els articles 37 i 81 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el pròxim dia 15 de juny de 2019 a les 12,00 hores, l'Ajuntament de Porreres durà a terme la sessió constitutiva de la nova corporació municipal i l'elecció del càrrec de la batlia, segons el resultat de les eleccions municipals celebrades el dia 26 de maig de 2019, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

Primer. Constitució de la Mesa d'Edat.

Segon. Comprovacions prèvies a la constitució de l'Ajuntament.

Tercer. Acte de jurament o promesa dels regidors/es electes i constitució de la corporació municipal.

Quart. Elecció del càrrec de la batlia.

Cinquè. Acta de jurament o promesa del batle o batlessa i presa de possessió.