Escut Porreres

Ajuntament de Porreres

Inici >> Ajuntament >> Òrgans col·legiats

Òrgans col·legiats

Nomenament de representants de la Corporació en els Òrgans Col·legiats

La Sra. Batlessa explica que s’han d’aprovar els nomenaments dels representants de la corporació davant els òrgans col·legiats. Finalitzat el debat el ple de la corporació acorda per unanimitat el següent acord:

“D’acord amb l’article 38.c) del Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals és competència del Ple el nomenament dels representants de la Corporació davant els òrgans col·legiats. Per tot això, el ple de l’Ajuntament acorda:

PRIMER. Modificar els següents representants davant els òrgans col·legiats que requereixen representació de l'Ajuntament.

• Consell Escolar Municipal: Sra. Francisca Mora Veny, titular, i Sr. Gaspar Mora Mulet, suplent.
• Consell Escolar Escola Nova: Sr. Gaspar Mora Mulet, titular, i Sra. Maria Gornals Vaquer, suplent.
• Consell Escolar Verge de Monti-sion: Sr. Gaspar Mora Mulet, titular, i Sra. Maria Gornals Vaquer, suplent.
• Consell Escolar Sa Sitra: Sr. Gaspar Mora Mulet, titular, i Sr. Antoni Gàmez Matas, suplent.
• Consell Escolar IES: Sr. Gaspar Mora Mulet, titular i Sra. Maria Gornals Vaquer, suplent.
• Porreres ràdio: Presidència EL PI: Sr. Joan Rigo Vivancos, presidència, Sra. Francisca Mora Veny, suplent.
• Junta Local de Protecció Civil: Presidència EL PI: Sr. Adrián Aragunde Salom, titular, Sr. Gaspar.

SEGON. Notificar els acords adoptats als òrgans indicats als efectes pertinents.