Escut Porreres

Ajuntament de Porreres

Inici >> Ajuntament >> Junta de Govern

Junta de Govern

Atès que la seva composició es va acordar en sessió plenària de 29/6/2015 i, vista la renúncia de la Sra. Veny i la presa de possessió del regidor Sr. Aragunde. Atès el que disposen els articles 20 i 23 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i els articles 43, 52 i 53 Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals resolc:

1. La Junta de Govern, presidida per la batlia, estarà integrada per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal de membres de la corporació i que són els següents regidors:

- Sr. Jaume Martorell Mesquida
- Sr. Gaspar Mora Mulet
- Sra. Margalida Palerm Melià
- Sra. Coloma Bover Garcias