Escut Porreres

Ajuntament de Porreres

Inici >> Ajuntament >> Comissions informatives

Comissions informatives

MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS COL·LEGIATS: COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT GENERAL I COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES

D'acord amb el que disposa l'article 24.1 de l'LMRLIB, les comissions informatives i de control existiran en els municipis de més de 5.000 habitants i en aquells en què es constitueixi una junta de govern local o en els
que ho acordi el ple de la corporació municipal o ho estableixi el reglament orgànic. Aquestes comissions estaran integrades per representants de tots els grups polítics en proporció al nombre dels membres de cada
grup, amb la finalitat de facilitar l'exercici de la gestió municipal.

Atès que la seva composició es va acordar en sessió plenària de 29/6/2015 i, vista la renúncia de la Sra. Veny i la presa de possessió del regidor Sr. Aragunde, es proposa al ple de la corporació que es modifiqui el seu
nomenament segons aquesta proposta d'acord:

PRIMER. Modificar el nomenament de la COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT GENERAL en el següent sentit: vocalies, 3 representants del grup polític EL PI: Sr. Jaume Martorell Mesquida, Sr. Gaspar Mora Mulet i Sra. Margalida Palerm Melià. Suplències: Sra. Coloma Bover Garcias, Sr. Joan Rigo Vivancos, Sr. Adrián Aragunde Salom.

SEGON. Modificar el nomenament de la COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES en el següent sentit: vocalies, 3 representants del grup polític EL PI: Sr. Jaume Martorell Mesquida, Sr. Gaspar Mora Mulet, Sra. Coloma Bover Garcias. Suplències: Sr. Joan Rigo Vivancos, Sra. Margalida Palerm Melià, Sr. Adrián Aragunde Salom.